:: ТАКЕВ :: Недвижими имоти- консултации, покупко продажби, наеми

закон за кадастъра и имотния регистър

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.01.2001 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.

 

 

Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.

(2) Кадастърът обхваща и:

1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;

2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;

3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) данни за зони на ограничения върху поземлените имоти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните по ал. 1 и ал. 2, т. 1 - 3 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Картата, върху която са отразени и специализирани данни по чл. 32, ал. 1, е специализирана карта.

(5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

 

 

Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.

 

 

Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.

 

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с имотния регистър.

(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.

 

 

Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.

(2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

 

 

Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението - Национална база данни "Население", търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи по ал. 1, както и за обмена на данни между тях и специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Обменът на данни между информационните системи по ал. 1 и по ал. 2 и предоставянето на данни от Регистъра на населението - Национална база данни "Население", се осъществяват безвъзмездно.

 

 

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастърът и имотният регистър са публични. Кадастралната карта и кадастралните регистри са собственост на държавата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За предоставяне на услуги от кадастъра и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 54а.

 

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на кадастъра се осъществява чрез трансфер от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, със средства на общините от собствени приходи, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и споразумения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Финансирането на имотния регистър се осигурява чрез трансфер от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, по международни програми, проекти и споразумения.

 

Част втора.
КАДАСТЪР

Глава първа.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)

Чл. 10. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За извършване на административното обслужване службите по геодезия, картография и кадастър създават структурни подразделения в седалищата на районните съдилища и в други населени места.

 

 

Чл. 11. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър се ръководи от изпълнителен директор, а службата по геодезия, картография и кадастър - от началник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да предоставя на началниците на службите по геодезия, картография и кадастър свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 49, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:

1. е завършило висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. има най-малко 5 години стаж по специалността;

3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

 

 

Чл. 12. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;

2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява функциите и задачите, определени й със Закона за геодезията и картографията;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите и на документи и данни към тях, който се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява поддържането на квалификацията на служителите;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) води регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон и по Закона за геодезията и картографията;

11. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) води регистър на създадените специализирани карти и регистри;

12. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) съставя и поддържа баланси на територията.

 

 

Чл. 13. (1) (В сила от 25.04.2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., предишен текст на чл. 13, доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им райони от територията на страната, съхраняват предоставените им първични материали и данни от геодезическите измервания и изпълняват и други функции, определени с този закон или устройствения правилник.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване и извън определените им райони по график, определен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Чл. 14. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е длъжен да се легитимира.

 

 

Чл. 15. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на службите по геодезия, картография и кадастър се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава втора.
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)

Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на този закон или придобили правоспособност по реда на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги в областта на кадастъра от граждани на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария се прилагат част втора на Закона за признаване на професионални квалификации и Законът за дейностите по предоставяне на услуги.

 

 

Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:

1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) физическо лице, което е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и:

а) има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, ако е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията;

в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

 

 

Чл. 18. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) (*) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Когато не са налице законните условия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Отказът за вписване на кандидата в съответния регистър може да се обжалва и пред съответния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Чл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8 се извършва без провеждане на процедурата по чл. 18, когато физическото или юридическото лице е придобило правоспособност за извършване на дейности по кадастър по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на правоспособността, придобита по реда на този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.

 

 

Чл. 20. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособното лице е длъжно:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия или картография в съответствие с нормативните изисквания;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Чл. 21. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособността се загубва:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;

3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;

4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва за срок от една до три години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за заличаване на правоспособното лице от съответния регистър.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3 - 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.

 

 

Чл. 22. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Редът за водене на регистрите по кадастър, геодезия и картография се определя с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон.

 

Глава трета.
КАДАСТЪР. СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ. ЗОНИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 от 2014 Г.)

Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:

1. поземлен имот;

2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;

3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.

 

 

Чл. 24. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.

(2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

(3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.

(4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.

 

 

Чл. 25. (1) Всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.

(2) Промяната на трайното предназначение се извършва по ред, предвиден в закон.

(3) Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.

 

 

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Всеки поземлен имот, сграда, съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, и самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура получават идентификатор.

(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е имотът.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Идентификаторът се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение, както и условията и редът за ползването им се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 27. (1) Основни кадастрални данни са:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за поземлен имот: идентификатор; граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, адрес;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект: идентификатор; граница и/или очертание на сградата и съоръжението; застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки; брой етажи; предназначение; адрес;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; етаж; очертание; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес;

4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(3) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за границите на съответните поземлени имоти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните по ал. 1, данните за геодезическата основа, както и данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Редът за определяне на адресите на недвижимите имоти се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При въвеждане на кадастрални данни в информационната система се посочва датата на въвеждането им.

 

 

Чл. 29. (1) Кадастралната карта съдържа:

1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;

3. сградите и идентификаторите им;

4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти, определени с наредбата по чл. 31;

5. точките от геодезическата основа;

6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и идентификаторите им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Към кадастралната карта се създават схеми на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура.

 

 

Чл. 30. (1) Водят се кадастрални регистри на:

1. недвижимите имоти - обект на кадастъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) точките от геодезическата основа;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) границите на административно-териториалните единици;

4. идентификаторите и промените им.

(2) Кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра съдържа:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот, на сграда и на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;

2. данните по чл. 61, ал. 1, т. 1 - 11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си;

3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1 - 4 за другите вещни права върху недвижимия имот;

4. номера на партидата на имота в имотния регистър;

5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) източниците на данните по т. 2 и 3.

 

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти.

 

 

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) В кадастъра се отразяват и зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. За зоните на ограничения се води регистър.

(2) Данните за зоните на ограничения по ал. 1 се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на глава шеста. Органите и лицата, които предоставят данните за зоните на ограничения носят отговорност за актуалността и точността им.

(3) Органите и лицата, които създават и поддържат данни за зони на ограничения, ги предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите по ред, определен с наредбата по чл. 31.

(4) Други органи и лица могат да предоставят данните по ал. 1 след съгласуването им за актуалност и точност от органите и лицата по ал. 3.

(5) Зоните на ограничения получават уникален номер за територията на страната, който се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

(6) Данните за зоните на ограничения се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5. Данните за зоните на ограничения са част от данните в информационните системи на кадастъра и имотния регистър.

 

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 от 2014 Г.)

Чл. 32. (1) Ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции:

1. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за:

а) недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;

б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения без сградите и самостоятелните обекти в сгради;

в) трайни насаждения;

г) водни течения и водни площи;

д) природните богатства в земните недра;

е) релефа на земната повърхност;

ж) (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) други обекти, определени в нормативен акт;

2. създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на данните по т. 1;

3. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) възлагат изработването и организират приемането на специализирани карти и регистри.

(2) Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, ведомствата, общините и другите юридически лица задължително ползват съответните данни от кадастъра.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия, назначена със заповед на възложителя, в състав: председател - представител на възложителя, и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация и на други заинтересовани лица.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Копие от приетите специализирани карти и регистри се предава на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на общинската администрация в цифров вид във формата съгласно чл. 12, т. 5. Информацията за предадените специализирани карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Специализираните карти и регистри може да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при условия и по ред, определени с договор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При предоставяне от органите или лицата по ал. 1 на услуги от специализирани карти и регистри, създадени въз основа на данни от кадастъра, преди предоставянето им се заплаща такса относно кадастралните данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в размер, определен с тарифата по чл. 8, ал. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Настъпилите промени в кадастралната карта по чл. 51 се отразяват в специализираните карти.

 

 

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Специализираните информационни системи, които използват кадастрални данни, задължително поддържат връзка с информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

 

 

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) За отразяване на елементи на техническата инфраструктура, водни площи и течения, озеленени площи и други обекти на благоустройството в урбанизирана територия, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.

(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1.

(3) Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти за устройствено планиране се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството. Разгласяването чрез два централни всекидневника и обявяването на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството се извършват в 5-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник".

 

 

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават за отделен имот или за група имоти в територии, за които няма одобрен кадастрален план и карти, и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се създават и по искане на собственика на имота, за негова сметка.

 

 

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) Производството по чл. 35а се открива със заповед на:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато искането е за недвижими имоти, намиращи се в район, за който има издадена заповед по чл. 35, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 съдържа местонахождението и границите на имотите, правоспособното лице, на което се възлага изработването, и срока за означаване на границите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти, се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35.

 

 

Чл. 36. Областният управител и кметът на общината са длъжни:

1. да осигурят означаването на границите на държавните и общинските имоти в срока, посочен в заповедта по чл. 35, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, данни за недвижимите имоти от съответните регистри.

 

 

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Органите по приходите към общинските администрации при поискване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър са длъжни да предоставят на службите по геодезия, картография и кадастър данни за недвижимите имоти и за собствениците им, съдържащи се в съхраняваните от тях регистри.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни за име, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице, за нуждите на кадастъра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службите по вписванията предоставят наличните данни в книгите по вписванията в цифров или в писмен вид.

 

 

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;

3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случай на повреждане или унищожаване на знаците по ал. 1, т. 4 собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен незабавно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър. Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър 7 дни преди започване на работите. Знакът се възстановява за сметка на лицето по ред, определен в наредбата по чл. 31.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За изпълнението на съответните задължения по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се издава удостоверителен документ от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.

 

 

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За поставяне на геодезически знаци и измерване служителят от службата по геодезия, картография и кадастър, съответно лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, има право:

1. да преминава през недвижимия имот до мястото за измерване, съответно до геодезическия знак след уведомяване на собственика;

2. да извършва измервания;

3. да поставя временни геодезически знаци в поземлените имоти или върху сградите;

4. след уведомяване на собственика на недвижимия имот да постави постоянни геодезически знаци в поземления имот или върху сградите.

(2) За извършване на геодезическа дейност върху недвижим имот, свързан с отбраната и сигурността, както и за поставяне на геодезически знаци върху него е необходимо разрешение от ръководителя на съответното ведомство или упълномощено от него длъжностно лице.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, е длъжно да удостовери правото си да извършва действията по ал. 1, както и правото си да изисква представяне на актовете и предоставяне на данните по чл. 38, ал. 1, т. 3.

 

 

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастъра са за сметка на задължените лица в случаите на:

1. неизпълнение на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 - 3;

2. липсващи или неточно отразени данни за имотите, които съществуват в източниците по чл. 41.

 

 

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които:

1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) са набрани чрез геодезически измервания и изчисления;

3. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от:

1. регистрите към картите и плановете;

2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) регистрите на общинската и държавната собственост.

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) регистрите на органите по приходите към общинските администрации;

6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) регистър на населението - национална база данни "Население";

7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) службите по вписванията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 партиди по чл. 65, ал. 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При липса на данни в цифров вид за вписаните актове Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи преобразуването в цифров вид на данните от книгите по вписвания в необходимия обем за целите на кадастъра.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 се установи дублиране на права за собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

 

 

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Предишен текст на чл. 41а, изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите по чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 границите се означават само в териториите, посочени в заповедта за откриване на производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически измервания.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изпълнението на задълженията по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 се отразява от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.

 

 

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За създаване и поддържане на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически точки като единна основа на геодезическите измервания.

(2) Геодезическите координати в кадастъра се определят в единна координатна система.

 

 

Чл. 43. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва:

1. държавната граница - от международни договори;

2. границите на административно-териториалните единици - при условията и по реда, установени от Закона за административно-териториално устройство на Република България;

3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) землищните граници при създаване на нови населени места или при промяна на съществуващите - от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове: представители на съответните общински администрации, представители на кметствата и на службата по геодезия, картография и кадастър;

4. границите на територии с еднакво трайно предназначение - при условията и по реда, установени със закон, с друг нормативен акт или с одобрен устройствен план;

5. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) границите на поземлените имоти след анализиране на данните:

а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;

б) (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква "а";

в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от работните материали, изработени по време на определяне на границите;

г) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от одобрена кадастрална карта;

д) (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна б. "г" - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1;

6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) очертанията на сгради и съоръжения:

а) от съществуващото на място състояние;

б) от одобрена кадастрална карта;

в) от планове и карти по чл. 41, ал. 1, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите съгласно наредбата по чл. 31.

(3) Споровете за граници на поземлени имоти и на териториални единици се решават по съдебен ред.

(4) Границите на поземлените имоти и землищните граници се означават на място по ред, определен с наредбата по чл. 31.

 

 

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Очертанията на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура се установяват по строителните книжа, по актовете за собственост, а при липса на достатъчно данни в тях и чрез описание на място.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Схемите по чл. 29, ал. 2 се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

 

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, прави предложение за отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1.

(2) Предложенията по ал. 1 се разглеждат от комисия по чл. 47, ал. 1.

(3) Решенията на комисията по ал. 2 се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, преди приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

 

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изработените от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, кадастрална карта и кадастрални регистри на района се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Приемателната комисия се насрочва в срок до 30 дни от представяне на нормативно определените материали и документи.

 

 

Чл. 46. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В 30-дневен срок от обявяването в "Държавен вестник" собствениците могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред службата по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

 

 

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Възраженията се разглеждат от комисия в състав: председател - началникът на службата по геодезия, картография и кадастър, и членове: представител на службата по геодезия, картография и кадастър, представители на общинската и областната администрация и представители на Министерството на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по горите и на други заинтересувани ведомства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър определя със заповед поименния състав на комисиите по общини.

(3) Председателят организира работата на комисията.

 

 

Чл. 48. (1) Комисията се произнася с мотивирани решения по възраженията в 30-дневен срок след изтичането на срока по чл. 46, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Измененията в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти в съответствие с решенията по ал. 1 се извършват от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2 в срок до 45 дни.

(3) Изпълнението на задълженията по ал. 2 се приема по реда на чл. 45.

 

 

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, както и от органи, на които със специален закон е възложено опазване и контрол на защитените територии.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които няма подадени жалби.

(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието за влезли в сила кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в "Държавен вестник" уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

 

 

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изработените кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 35а се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър, за което се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Те могат да правят писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред службата по геодезия, картография и кадастър.

(2) Комисията по чл. 47, ал. 1 се произнася в 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на възражения. Измененията в кадастралната карта и в кадастралните регистри съобразно решенията на комисията се извършват от лицето по чл. 35б, ал. 2 в 14-дневен срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемането на възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването пред административния съд по местонахождението на имота.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 - 4 се прилага съответно разпоредбата на чл. 49, ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

 

 

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека, се изискват скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура или скици-проекти в случаите на чл. 52, ал. 1, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) За изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което се отменя заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 3 за един или група имоти, се издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри от:

1. изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправомощен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър - в случаите по чл. 35, ал. 1 и чл. 35б, ал. 1, т. 2;

2. началника на службата по геодезия, картография и кадастър - в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 1.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.

 

 

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Глава шеста.
ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на:

1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;

2. непълноти или грешки.

(2) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

(3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.

(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмета на общината.

(5) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър.

(6) При промяна на граници на поземлени имоти и очертания на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.

(7) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра, освен в предвидените в закон случаи.

 

 

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите на:

1. делба;

2. отчуждаване на част от поземлен имот, както и индивидуализиране на урегулирани поземлени имоти по чл. 16 от Закона за устройство на територията;

3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици;

4. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;

5. член 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за издаване на нотариален акт за поземлен имот с възстановено право на собственост;

6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;

7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост или друго вещно право.

(2) Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1.

 

 

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:

1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;

2. отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;

3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.

(2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

(3) За измененията по ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им.

 

 

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при:

1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение;

2. разделяне, съединяване или промяна на граници или очертания между съседни имоти, собственост на едно и също лице;

3. нанасяне на нови, както и разделяне, съединяване или заличаване на съществуващи сгради или самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура;

4. повторно определяне на координатите на граничните точки на поземлен имот при условия, определени с наредбата по чл. 31.

 

 

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) (1) Непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред.

(3) Не се смята за непълнота или грешка в кадастралната карта разликата в координатите на точка от граница, определена от кадастралната карта и чрез геодезически измервания, когато е по-малка от допустимата, определена с наредбата по чл. 31.

(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.

(5) В случаите на чл. 51, ал. 4 измененията в кадастралната карта и кадастралните:: ТАКЕВ :: Недвижими имоти- консултации, покупко продажби, наеми

Attention!
takev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  / закон за кадастъра и имотния регистър